Tmi Olli Myyrä - valokuvaaja - hääkuvaaja - 

TIETOSUOJASELOSTE
 
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet Tmi Olli Myyrä (Olli Myyrä PhotoGraphy) palvelussa.

Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:

Miten Tmi Olli Myyrä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.
Minkälaisia henkilötietoja Tmi Olli Myyrä voi kerätä asiakkaista.
Mihin tarkoituksiin Tmi Olli Myyrä voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.
Asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja.

 


REKISTERIN YLLÄPITÄJÄT
 

Olli Myyrä,

 

Tmi Olli Myyrä

 

y-tunnus 2685000-3


Edellä mainittu rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti.

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

Puhelinnumero: 0407045679
Sähköpostiosoite: olli.myyra@gmail.com
Osoite: Saimintie 4 37600 Valkeakoski


REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA
Asiakasrekisteriin kerätään Olli Myyrä Photographyn asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään laskutukseen ja asiakaspalveluun. (Laskun lähettäminen, ja kuvaukseen liittyvien asioiden sopiminen.

Tmi Olli Myyrä käyttää yhdessä henkilötietojen käsittelyyn ja asiakasrekisterin ylläpitoon (laskutusasioissa) Zervant -palvelua, joka on yrityksille suunnattu, verkkopohjainen laskutuspalvelu. Selvyyden vuoksi todetaan, että Zervant  ei ole tässä kuvatun asiakasrekisterin ylläpitäjä vaan sen sijaan kyseinen yritys on laskutukseen käytettävä palvelu, joka on huolehtinut henkilötietojen käsittelijää koskevista vastuista asianmukaisella tavalla.

REKISTERIN SISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään asiakkaan nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen - ja laskutuksen - asianmukaiseen hoitamiseen. Yhteydenottolomakeen yhteydessä asiakkaalta pyydetään olli.myyra.com sivujen, tai muun ajanvarauksen (esim. puhelu) yhteydessä seuraavat tiedot:

Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Kuvauspyynnön lisätiedot tai erityistoiveet

 

Lisäksi Tmi Olli Myyrä voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin:
Osoite
Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta jää Tmi Olli Myyrälle tietoon ajankohta ajanvarauksesta sekä asiakkaan tunniste (asiakasnumero).

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot saadaan, kun asiakas lähettää yhteydenottolomakkeen, tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa Tmi Olli Myyrälle itsestään henkilötietoja.

Edellä sanotun lisäksi Tmi Olli Myyrä voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Liikkeemme varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa laskutuspalvelussa. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

REKISTERIN SUOJAUS
Tmi Olli Myyrä on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan Tmi Olli Myyrän elinkeinonharjoittajalla (Olli Myyrä) on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tmi Olli Myyrän on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Tmi Olli Myyrälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

TIEDON KORJAAMINEN
Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää Tmi Olli Myyrää korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

MUUT OIKEUDET
Tmi Olli Myyrä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Tmi Olli Myyrä sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää Tmi Olli Myyrää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Tmi Olli Myyrä ei käytä, eikä luovuta ikinä tietojanne ulkopuolisille suoramarkkinointiin.